Úvod do problematiky počítačového zberu dát. Spracovanie výstupov analytických prístrojov a meracích zariadení. Práca s tabelovanými dátami a s tabuľkovým procesorom (Excel), možnosti kreslenia dát, typy grafov (Excel, Origin), programové produkty na štatistické spracovanie dát (Excel, Origin, štatistické nástroje). Možnosti spolupráce rôznych programov. Analýza spektier a titračných kriviek. Spracovanie experimentálnych údajov do tabuliek a obrázkov potrebných do bakalárskeho projektu, diplomovej práce a laboratórnych protokolov.