Kurz je zameraný na všeobecnú enológiu, t.j. chemické, fyzikálne a mikrobiologické aspekty vína. Nadväzuje na prednášky z predmetu Chémia a mikrobiológia vína (zimný semester 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Biotechnológia) a rozširuje jeho záber.