Rozsah:
40 hod
4 h úvodný workshop
4 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
22 h samoštúdia (vrátane návodu ako študovať)
Študijná podpora:
tlačené materiály, glosár, 90 snímok elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum.
Štandardná dĺžka trvania:
4 týždne
Vstupné predpoklady:
Základné zručnosti práce s počítačom.
Vstupné vedomosti budú overené pomocou vstupných testov, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie kurzu.
Učebné osnovy:
 1. Základné pojmy: dištančné vzdelávanie, otvorené vzdelávanie, kombinované vzdelávanie, e-vzdelávanie, vzdelávanie online, vzdelávanie na počítači (CBT), vzdelávanie na webe (WBT) a príbuzné pojmy
 2. Systém a modely e-vzdelávania, psychológia vzdelávania, tvorba a poskytovanie obsahu, nástroje na riešenie úloh, komunikácia, riadenie a administrácia vzdelávania
 3. Účastníci e-vzdelávania: študujúci, autori študijných materiálov, tútori a mentori, manažéri, administrátori
 4. Študijná podpora: študijné materiály, skladba študijného balíka, charakteristiky médií, zásady tvorby študijných materiálov pre dištančné vzdelávanie; podporné úlohy administrácie, hodnotenia, vzdelávacích centier
 5. Technické zabezpečenie e-vzdelávania: hardvérové a softvérové predpoklady na tvorbu a poskytovanie kurzov, synchrónna a asynchrónna komunikácia, systémy na manažment výučby (LMS) a príbuzné pojmy.
 6. Inštitucionálne zabezpečenie e-vzdelávania.
Ciele:
Po absolvovaní kurzu by študujúci mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy e-vzdelávania a objasniť jeho podstatu,
 • opísať históriu e-vzdelávania a charakterizovať potenciál jeho ďalšieho rozvoja a využívania,
 • vymenovať štyri základné zložky e-vzdelávania a možné modely jeho poskytovania,
 • vymenovať funkcie základných aktérov e-vzdelávania,
 • opísať úlohu techniky v e-vzdelávaní,
 • vymenovať výhody a nevýhody e-vzdelávania z hľadiska študujúcich,
 • vymenovať základné kompetencie študujúcich,
 • opísať hlavné zásady efektívneho štúdia,
 • vedieť zvážiť svoje osobné možnosti na úspešné štúdium v rámci e-vzdelávania,
 • opísať úlohy učiteľov v systéme e-vzdelávania,
 • vysvetliť a vymenovať základné kompetencie tútorov v e-vzdelávaní,
 • vymenovať hlavné zásady práce tútorov e-vzdelávania,
 • charakterizovať vzťah tútora ku študujúcim,
 • charakterizovať úlohu autora pri posudzovaní vhodnosti študijných materiálov,
 • uviesť príklady na používanie synchrónnej a asynchrónnej komunikácie,
 • posúdiť vhodnosť zaradenia multimediálych prvkov do e-kurzu,
 • vymenovať pravidlá na prezentáciu informácií v online materiáloch
 • zhrnúť a ilustrovať princípy metodológie tvorby vzdelávacích kurzov,
 • vymenovať typické úlohy manažéra e-vzdelávania,
 • vysvetliť význam kontroly kvality e-vzdelávania,
 • analyzovať náklady na zavedenie a prevádzku e-vzdelávania,
 • charakterizovať hlavné kategórie softwarových nástrojov pre e-vzdelávanie,
 • uviesť základné funkcie LMS,
 • vymenovať kritéria dôležité pri výbere LMS
 • charakterizovať možnosti univerzitných a podnikových portálov na podporu e-vzdelávania,
 • špecifikovať vlastnosti vzdelávacieho portálu,
 • uviesť konkrétne riešenia na podporu infraštruktúry e-vzdelávania,
 • uviesť základné úlohy vzdelávacej inštitúcie pri zabezpečovaní e-vzdelávania,
 • vysvetliť hlavné princípy dištančného vzdelávania podľa ADEC,
 • objasniť problémy pri začleňovaní e-vzdelávania do vzdelávacieho systému inštitúcie,
 • navrhnúť personálne zabezpečenie centra dištančného vzdelávania (CDV) a jeho začlenenie do štruktúry vzdelávacej inštitúcie,
 • vymenovať možnosti financovania CDV a jeho spolupráce s katedrami (s pracoviskami vzdelávacej inštitúcie).
Literatúra:
 1. Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Andragogé, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2001.
 2. Huba, M., Orbánová, I.: Pružné vzdelávanie. Vydavateľstvo STU Bratislava 2000.
 3. Huba, M., Bisták, K. a Žáková, K.: www a v zdelávanie, STU Bratislava, 2003
 4. Květoň, K.: Základy distančního a online vzdělávání. Náměty na diskusi na konvferenci BELCOM'03 o rozvoji distančního a online vzdělávání na českých vysokých školách, ve státní a veřejné správě i ve firemním vzdělávání. ČVUT Praha 2003.
 5. Květoň, K.: Základy e-learningu. Konference Belcom'04, Praha 2003.
 6. Orbánová, I.: eLearning - základné črty a princípy. In: Kolektív: Virtuálny autorský tím pre dištančné online vzdelávanie. OSF Bratislava - TU Košice 2003 (CD).
 7. Orbánová, I. a Harčarufková, K.: Tvorba študijného balíka pre dištančné vzdelávanie.. Košice: Technická univerzita, 2003. ISBN 80-8073-038-5
 8. Rowntree, D.: Teaching through self-instruction. Kogan Page, London/Nichols Publishing, New York 1999.
 9. Zlámalová, H. Úvod do distančního vzdělávání. Andragogé, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2002.