Projekt je zameraný na osvojenie si programovacích zručností pri tvorbe riadiacich algoritmov robotov LEGO-Mindstorms.

LEGO Mindstorms NXT Stavebnica s programovateľnou NXT kockou a rozličnými senzormi je zaujímavý nástroj na programovanie a navrhovanie rôznych druhov robotov, na ktorých sa dajú aplikovať vedomosti z viacerých predmetov vyučovaných na oddelení. Študenti môžu aplikovať svoje znalosti pri stavaní múdrych robotov, zbieraní dát a prezentácii nameraných výsledkov. Takto sú motivovaní riešiť praktické problémy či vytvárať a overovať vlastné námety.


Pomocou tejto stavebnice sa dajú jednoducho vytvárať robotov či vozidlá, ktoré si samé dokážu nájsť cestu, zaparkovať, prekonať prekážku či zbierať predmety roztrúsené po miestnosti.

Úlohy:

  • Zoznámenie sa s programovacím prostredím pre riadiace jednotky robotov.
  • Návrhy riadenia v programovacom jazyku NXC (Not eXactly C)