Rozsah:30 hod
4 h úvodný workshop
4 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
12 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum
Štandardná dĺžka trvania:4 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov matematiky.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov. Zároveň budú overené vstupné vedomosti, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie kurzu.
Učebné osnovy:
 1. Základy počítačovej algebry - prehľad počítačových algebraických systémov, oblasti použitia a stručný úvod do Maple
 2. Používateľské rozhranie - prehľad funkcií a nástrojov, ktoré poskytuje používateľské rozhranie Maple
 3. Riešenie matematických úloh- symbolické riešenie solve, numerické riešenie fsolve, polynómy, úlohy z matematickej analýzy
 4. Vyhodnocovanie a zjednodušovanie výrazov - úprava, kombinovanie a zjednodušovanie výrazov, faktorizácia, usporadúvanie a konverzia
 5. Vizualizácia a netriviálne aplikácie - základy 2D grafiky, priestorová grafika, vektorová grafika, animácie
 6. Programovanie v Maple - základné prvky programovania a štruktúry údajov, vstupy a výstupy
 7. Štruktúra programu Maple - prehľad štruktúry a obsahu jednotlivých programových balíkov
Ciele:Po absolvovaní kurzu by absolventi mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy z oblasti počítačovej algebry
 • poznať používateľské rozhranie programu Maple
 • riešiť zložité matematické úlohy v Maple (symboliky aj numericky)
 • používať grafické príkazy programu Maple
 • programovať v Maple
 • poznať štruktúru programového systému Maple
Literatúra:
 1. Bartoň, S. a kol: Maple V 4. Edičné stredisko STU Bratislava, 1998
 2. Heck, A.: Introduction to Maple, Springer-Verlag, New York, 2003