Priemyselná produkcia etanolu a mikrobiálnej biomasy. trendy vo výrobe biopalív na báze bioetanolu. Príprava surovín, fermentačné postupy a získavanie liehu klasickými postupmi a možnosti modernizácie klasickej technológie. Rozvíja poznatky získané štúdiom predmetov teoretického biologického, chemického a inžinierskeho základu.
 
Stručná osnova predmetu:
Biochémia a fyziológia mikroorganizmov používaných vo fermentačnom priemysle na výrobu etanolu, pekárskeho droždia a kŕmnych bielkovín.
Suroviny fermentačného priemyslu pre výrobu etanolu, droždia a kŕmnych bielkovín. Predfermentačná úprava surovín.
Základné vybavenie pre aeróbnu fermentáciu a etanolovú fermentáciu. Základné vybavenie pre izoláciu bunkovej hmoty a etanolu. Bilancie spotreby surovín a energie.
Výroba pekárskeho droždia a aktívnych sušených prípravkov. Zhodnocovanie mikrobiálnej hmoty izoláciou látok vhodných pre farmaceutický a chemický priemysel.
Výroba etanolu pre nápojový priemysel. Výroba liehovín, destilátov.
Výroba bio-etanolu ako paliva.