Predmet Vybrané kapitoly z matematiky sa učí v ZS 1. ročníka inžinierskeho štúdia v rozsahu 2-2-0.

Cieľ predmetu: Nadobudnúť teoretické základy z oblasti diferenčných rovníc, funkcionálnej analýzy a variačného počtu.

Obsah predmetu:

  1. Diferenčné rovnice (dotácia 12/12)
  2. Funkcionálna analýza (dotácia 8/8)
  3. Variačný počet (dotácia 6/6)

Predmet garantuje doc. Baláž, ktorý však neposkytuje elearningovú podporu. Preto sú v kurze uložené oscanované materiály z prednášok.