Úvod do používania LMS Moodle pri tvorbe e-kurzu.
E-learning a jeho vyu6itie v pedagogickom procese.