Predmet je zameraný na zvládnutie tvorby statických a dynamických matematických modelov vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie na základe matematického opisu fyzikálnych a fyzikálno-chemických dejov v týchto procesoch. Modelujú sa najmä procesy s rozloženými parametrami, a to rúrkové výmenníky tepla, náplňové a etážové rektifikačné kolóny, absorpčné kolóny, rúrkové chemické reaktory, a vsádzkové procesy.