Rozsah:40 hod
15 h teória, vysvetlenie potrebných inštrukcií
9 h cvičení v počítačovej učebni s PLC Siemens S7-200
5 h vypracovanie dvoch zadaní
10 h samoštúdia
1 h písomný test s vyhodnotením
Študijná podpora:konzultácie osobne i cez Internet, tlačené materiály, CD, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum, laboratórium s príslušnou technikou
Štandardná dĺžka trvania:2 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov práce s internetom.
Znalosť základov automatizácie, senzorov, akčných členov, bezpečnostné princípy.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov. Zároveň budú overené vstupné vedomosti, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie modulu. Zvládnutie štúdia bude na záver overené absolvovaním písomného testu, na jeho základe poslucháč na požiadanie dostane certifikát o absolvovaní.
Učebné osnovy:
 1. Programovanie logických automatov Automatizačné systémy firmy SIEMENS. Hardware automatizačného systému S7-200. Priemyselný software STEP 7 - MicroWIN. Štruktúra programu STEP-7 - MicroWIN, základné funkcie. Konfigurovanie systému S7-200 v STEP 7 - MicroWIN. Vkladanie a editovanie programu. Dokumentácia programov. Programovanie číslicových vstupov a výstupov. Programovanie analógových vstupov a výstupov. Práca v režime on-line Spustenie programu a otvorenie činnosti automatizačného systému. Programovanie systému S7-200 v STEP 7 - MicroWIN. Použitie štandardných funkcií. Použitie špeciálnych funkcií. Programovanie zobrazovacej jednotky TD200. Testovanie programu a diagnostika Sieťová komunikácia. Komunikácia s nadradeným systémom po ProfiBUS DP Ku každej téme aj praktické cvičenie.
 2. Logické moduly LOGO!, ich programovanie a aplikácie Základný kurz zameraný na problematiku logických modulov LOGO! Úvod do logických modulov LOGO! firmy Siemens. Oboznámenie sa so štruktúrou systému, a jeho technickými a aplikačnými možnosťami. Základné oboznámenie sa s prostredím operačného systému Windows a programovým balíkom LOGO! Soft Comfort pre vytváranie, konfiguráciu a testovanie riadiacich programov pre logické moduly LOGO! Štruktúra prostredia LOGO! Soft Comfort - základné logické a špeciálne funkcie. Návrh a vytvorenie riadiacich programov pre vybrané technologické aplikácie s využitím funkcií systému LOGO! Testovanie vytvoreného programu v simulačnom prostredí LOGO! Soft Comfort, hľadanie a oprava možných chýb. Nahrávanie vytvoreného programu do logického modulu LOGO!, ukladanie programu na pamäťové karty. Pripojenie logického modulu LOGO! k technológii prostredníctvom senzorov a akčných členov a overenie vypracovaného riadiaceho programu.
Ciele:Po absolvovaní modulu by študujúci mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy z oblasti PLC
 • poznať typy PLC Siemens S7-200 a princípy ich fungovania
 • rozhodnúť sa, akú hardvarovú konfiguráciu použiť pre daný projekt
 • upraviť a udržiavať programy pre PLC
 • ovládať časovanie inštrukcií, závislosti na scanovacom cykle, prerušenia
 • odlaďovať a sledovať činnosť programov pre PLC
 • princípy logického riadenia
 • princíp činnosti riadiacich systémov
 • navrhnúť vhodnú hardverovú konfiguráciu logického modulu LOGO!
 • definovať a realizovať vstupno-výstupné rozhranie logického modulu LOGO!
 • navrhnúť vhodnú stratégiu riadenia pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť riadiaci program v prostredí LOGO! Soft Comfort
 • otestovať riadiaci program v prostredí LOGO! Soft Comfort
 • zaviesť odladený program do logického modulu LOGO!
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. Šmejkal, L. a Martinásková, M: PLC a automatizace. 1. Základní pojmy, úvod do programování. BEN - technická literatura, Praha, 1999.
 2. Siemens: SIMATIC S7-200 Systémová príručka. 2000.
 3. Siemens: Microsystem Simatic S-7. One hour primer. 2002
 4. Siemens: Microsystem Simatic S-7. Two hour primer. 2002.
 5. Siemens, s.r.o.: LOGO! Príručka - tretí vydání. Vydalo Siemens s.r.o, Brno, 1997
 6. www.siemens.cz/mikro.: internetová prezentácia. Vydalo Siemens s.r.o, Brno, 2004