Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné spracovanie údajov vo forme tabuľky
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:Spustenie textového editora, základná obrazovka - menu a dialógové okná. Práca s dokumentom, otvorenie dokumentu, uloženie dokumentu. Písanie textu. Vyhľadávanie a nahrádzanie znakov v texte. Formátovanie stránky. Formátovanie dokumentu, štýly a ich definovanie. Písanie vzorcov a matematických výrazov. Vkladanie symbolov. Vkladanie obrázkov. Vytváranie rámikov. Písanie textu do viacerých stĺpcov. Tlač dokumentov. Vytváranie a úpravy tabuliek. Výrazy, adresy, použitie funkcií. Presúvanie, kopírovanie. Vkladanie a rušenie buniek, stĺpcov, riadkov, listov. Triedenie a formátovanie údajov. Nastavenie rozmerov stĺpcov a riadkov. Rámovanie a šrafovanie buniek. Organizácia tabuliek, pomenovanie objektov. Ukladanie a tlač tabuliek. Práca so súbormi. Importovanie súborov údajov. Vytváranie a práca s grafmi. Typy grafov a ich vytváranie. Práca so zoznamami. Filtrovanie dát. Interaktívne tabuľky a grafy. Vytváranie, otváranie a ukladanie prezentácie. Práca v rôznych zobrazeniach. Práca so snímkami. Písanie, vkladanie a formátovanie textu. Práca s rovnicami tabuľkami a grafmi. Kreslenie objektov a práca s nimi. Vkladanie obrázkov. Kontrola pravopisu a odstraňovanie preklepov. Vytvorenie prezentácie vo forme plagátu. Ako navrhovať elektronické prezentácie. Vytvorenie prezentácie na obrazovke. Diapozitívy. Spustenie prezentácie a samotná prezentácia. Ako pracovať s prezentáciami na sieťach intranet a sieti Internet.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať dokumenty, tabuľkovo a graficky spracovať údaje, vytvoriť prezentácie.
Literatúra:http://www.openoffice.org