Cieľ predmetu:

Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického alebo experimentálneho problému.

Osnova:

Literárna rešerš. Vypracovanie teoretického úvodu. Metódy práce, analytické, resp. izolačné postupy podľa charakteru práce. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, diskusia. Písomné vypracovanie semestrálneho projektu študijného programu.