Garant:Prof. Ing. Rudlof Palenčár CSc.
Rozsah:30 hod
4 h úvodný workshop
4 h praktických cvičení
25 h vypracovanie zadania
12 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:2 týždne
Vstupné predpoklady:Základné vedomosti o meracích prostriedkoch a o vyhodnotení meraní. Základy manažmentu kvality.
Učebné osnovy:
 1. Metrológia pri zabezpečovaní kvality Úvod do metrologického zabezpečenia systémov riadenia kvality - metrologický konfirmačný systém, príručka kvality systému riadenia merania - základné definície, princípy a pojmy, výhody a nevýhody, vhodnosť použitia. Legislatíva v metrológii a v skúšobníctve - prehľad legislatívnych predpisov, základné postupy pri akreditácii a certifikácii. Neistoty v meraní - základné definície, princípy výpočtu, aplikácia pri výpočte spôsobilosti meracieho procesu. Spôsobilosť meracieho procesu - definovanie, spôsoby výpočtu, použitie. Riadenie meracích procesov - merací proces, regulačné diagramy, analýza, nápravné opatrenia.
 2. Neistoty pri kalibrácii a skúšaní Úvod do problematiky stanovenia neistôt - chyby a neistoty v meraní - základné definície, princípy a pojmy, výhody a nevýhody, vhodnosť použitia. Stanovenie neistôt pri kalibrácii a skúšaní - modely kalibrácie a skúšania, zdroje neistôt, typické prípady stanovenia neistôt v meraní, princípy výpočtov, zákon šírenia neistôt, matematicko-štatistické základy určovania neistôt Predpisy upravujúce stanovenie neistôt v jednotlivých oblastiach - prehľad, prístupy k stanoveniu neistôt, uvádzanie výsledkov meraní Preukazovanie výpočtu neistôt v systémoch manažmentu kvality -bilancia neistôt, spôsobilosť meracieho procesu, riadenie meracích procesov, medzilaboratórne porovnávacie merania
Ciele:Po absolvovaní modulu Metrológia pri zabezpečení kvality by študujúci mali vedieť:
 • definovať metrologický konfirmačný systém,
 • poznať základné pojmy a postupy z problematiky riadenia meracích procesov (regulačné diagramy, validácia skúšok, atď.),
 • vypracovať príručku kvality systému riadenia meracích procesov,
 • mať prehľad o legislatíve v metrológii a skúšobníctve,
 • aplikovať základné postupy výpočtu neistoty v meraní,
 • definovať a numericky vyhodnotiť spôsobilosť meracích procesov,
 • poznať základné pojmy z oblasti akreditácie a certifikácie vo vzťahu k metrologickému zabezpečeniu. Po absolvovaní modulu Neistoty pri kalibrácii a skúšaní by študujúci mali vedieť:
 • dôvody stanovovania neistôt,
 • použiť postupy stanovenia neistôt pri kalibrácii,
 • použiť postupy stanovenia neistôt pri skúšaní,
 • poznať predpisy na stanovenie neistôt,
 • navrhovať experimenty a plánovať pokusy,
 • vyhodnotiť medzilaboratórne porovnávacie merania
Literatúra:
 1. Palenčár, R., Kureková, E., Vdoleček, F., Halaj, M.: Systém riadenia merania. Vydalo Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Bratislava, 2001, 208 strán, ISBN 80-968449-7-0
 2. Kol.: Metrológia a kvalita. Zostavili Stanislav Musil a Stanislav Ďuriš, Vydalo Grafické štúdio - Ing. Peter Juriga, 1. vydanie, Bratislava, 2002, 150 strán, ISBN 80-89112-00-5
 3. Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Výkladový a prekladový slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pojmov z oblasti veličín a jednotiek, metrológie, manažérstva kvality, normalizácie, akreditácie, certifikácie, skúšobníctva a štatistických metód. Vydalo Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Bratislava, 1999, 288 strán, ISBN 80-967558-5-4
 4. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Vydavateľstvo STU, Bratislava 1999, 688 strán, ISBN 80-227-1275-2
 5. Wimmer, G., Palenčár, R., Witkovský, V.: Stochastické modely merania. Vydalo Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Bratislava, 2001, 115 strán, ISBN 80-968449-2-X
 6. Palenčár, R., Ruiz, J., R., Janiga, I., Horníková, A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriach. Vydalo Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Bratislava, 2001, 366 strán, ISBN 80-968449-3-8