Garant:Doc. Ing. Ján Sásik CSc.
Rozsah:20 hod

4 h úvodný workshop

8 h praktických cvičení


4 h vypracovanie zadania

4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Učebné osnovy:
 1. Senzory pre manipulačnú a spracovateľskú techniku
  Základný kurz zameraný na problematiku senzorov pre manipulačnú a spracovateľskú techniku.
  Oboznámenie sa so základnými fyzikálnymi princípmi používanými v rámci priemyselných aplikácií.
  Konštrukcia snímačov a charakteristiky signálov.
  Magnetické bezdotykové senzory - spínacie charakteristiky pre kontaktné a bezkontaktné konštrukčné vyhotovenie.
  Indukčné bezdotykové senzory - spínacie vzdialenosti, snímanie rozličných kovov a vplyv povrchu predmetu na spínaciu vzdialenosť.
  Optické bezdotykové senzory - reakčné charakteristiky senzorov s prechádzajúcim lúčom, reakčné charakteristiky spätne odrážajúcich senzorov, snímací rozsah difúzneho senzora bez a s káblom so svetelných vlákien.
  Kapacitných bezdotykové senzory - spínacie vzdialenosti bezdotykových senzorov, vplyv hrúbky na spínaciu vzdialenosť.
  Ultrazvukové senzory - zvuková vlna a odrazové charakteristiky.
  Inštalácia a nastavenie bezdotykových senzorov.
  Aplikácie bezdotykových senzorov v priemyslených technológiách diskrétnych procesov pri meraní rýchlosti, správneho zostavenia obrobkov, merania hladiny kvapaliny, kontroly závitov, detekcie polohy a iné.

 2. Inteligentné procesné snímače a zariadenia
  Základný kurz zameraný na problematiku inteligentných zariadení pre procesnú automatizáciu - snímačov a aktuátorov.
  Konštrukcia snímačov a charakteristiky signálov. Inteligentné prevodníky a snímače teploty. Prevodníky a snímače tlaku a tlakovej diferencie. Inteligentné snímače výšky hladiny. Snímače prietoku. Ultrazvukové snímače výšky hladiny a pokročilé techniky spracovania odrazeného zvuku.
  Teória pozicionérov pre regulačné ventily. Úvod do problematiky bezpapierových elektronických procesných zapisovačov. Diaľkové monitorovanie, parametrovanie a diagnostika procesných zariadení. Popis činnosti činnosti, možnosti použitia, konfigurácia, diagnostika a údržba pozicionérov SIPART PS2.
  Popis činnosti činnosti, možnosti použitia, konfigurácia a diagnostika bezpapierových zapisovačov SIREC.
  Komunikačné protokoly používané na parametrovanie a údržbu procesných zariadení. Konfiguračný nástroj SIMATIC PDM (Pocess Device Manager).
Ciele:Po absolvovaní modulu Senzory pre manipulačnú a spracovateľskú techniku by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípu bezdotykového snímania neelektrických veličín
 • navrhnúť metódu merania a typ senzora pre vybrané priemyselné aplikácie
 • nastaviť snímacie parametre

 • pripojiť senzor k informačnému prípadne riadiacemu systému
 • overiť sprácnosť navrhnutého riešenia na vybranej priemyselnej aplikácii
  Po absolvovaní modulu Inteligentné procesné snímače a zariadenia by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípu bezdotykového snímania neelektrických veličín
 • navrhnúť metódu merania a typ senzora pre vybrané priemyselné aplikácie
 • nastaviť snímacie parametre
 • pripojiť senzor k informačnému prípadne riadiacemu systému
 • nakonfigurovať a sprevádzkovať inteligentné snímače a pozicionér regulačného ventilu pomocou lokálnych tlačidiel a softvéru PDM
 • popísať najčastejšie problémy údržby regulačných ventilov a ich riešenia
 • konfigurovať bezpapierové zapisovače
 • overiť správnosť navrhnutého riešenia na vybranej priemyselnej aplikácii
Literatúra:
 1. www.ad.siemens.de