Rozsah:40 hod
40 h cvi?ení v po?íta?ovej u?ebni s pripojením na Internet
©tudijná podpora:tla?ené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
©tandardná d??ka trvania:1 tý?de?
Vstupné predpoklady:Znalos» základnej práce s PC.
U?ebné osnovy:
 1. Stru?ný úvod do sveta po?íta?ových sietí a základné pojmy (LAN, WAN, klient, server, ...).
 2. Internet a jeho prehliada?e. Internetovské slu?by.
 3. Vyhµadávanie informácií v Internete.
 4. Práca s prehliada?om, pracovné okno, menu, ukladanie ?asto prehliadaných stránok.
 5. Elektronická po?ta, vytvorenie e-mailovej adresy, odoslanie e-mailu a jeho prijatie, presmerovanie. Prílohy k elektronickej po?te.
 6. Vytváranie zoznamov adries, hromadné adresy.
 7. Elektronické noviny.
 8. Diskusné skupiny.
 9. Vzdialený terminál.
 10. Prenos súborov.
Ciele:Ú?astníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a spôsobom ?innosti siete Internet / Intranet, dozvedia sa nie?o o technickom a programovom vybavení, ktoré je potrebné na pripojenie sa k sieti Internet, a nau?ia sa ovláda» be?né a najviac pou?ívané slu?by tejto siete - hypertextové informa?né slu?by (www), elektronickú po?tu (e-mail) a diskusné skupiny (news). Okrajovo sú spomenuté aj niektoré ?al?ie slu?by, ako napr. konferencie (irc), prenos súborov (ftp), pripojenie na vzdialený po?íta? (telnet) a pod. Okrem teoretickej výu?by kurz poskytuje ur?itý priestor aj na praktické overenie získaných poznatkov a experimentovanie v reálnych prevádzkových podmienkach siete.
Literatúra:
 1. Benedikovi?, M. a kol.: Základy práce v internete. STU, Bratislava 1998.
 2. Pecinovský, J., Smejkal, V.: Internet v kancelá?i. Typické ?innosti krok za krokem. Grada, Praha 2003.