Kurz je určený pre študentov smerov: AIMCHP, BIOT, BIOPOT, CHEMAT, CHI, POVYKO

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená 10 dní, pokiaľ nebude uvedené inak!).
Nevypracovanie domácej úlohy na min. 75 % znamená odčítanie jedného bodu, z bodov získaných cez semester ku skúške.
Priebežné kontrolné elektronické testy TE1 a TE2 ku skúške sa píšu dva počas semestra (ak študent navštevuje Seminár z fyziky) alebo sa píše jeden celkový elektronický test TEC v zápočtovom týždni (rovnaký test slúži aj ako opravný test pre študentov, ktorý si chcú opraviť počet bodov z TE1 a TE2, získaný počas semestra).
Známka zo Seminárov sa získava podľa percentuálnej úspešnosti získaných bodov z vypracovaných domácich úloh.

Vstupný klúč Vám bol zaslaný na začiatku semestra do AIS.

Tento test umožní nastupujúcemu študentovi FCHPT overiť si svoje znalosti z elementárnej stredoškolskej fyziky.

Študenti sa do kurzu zapísujú na základe hesla poslaného emailom do AIS, v prípade problémov kontaktujte: lukas.bucinsky[at]stuba.sk .

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená obmedzenú dobu, viď detaily testu!).
Každá nevypracovaná domáca úloha na/nad 75 % znamená mínus jeden bod (malus) z bodov získaných za kontrolné elektronické testy.
Účasť na kontrolnom alebo skúškovom elektronickom teste je podmienená vypracovaním zodpovedajúceho cvičného testu na/nad 75 %.

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.

Kurz je určený pre študentov smerov: AIMCHP, BIOT, BIOPOT, CHEMAT, CHI, POVYKO

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená 10 dní, pokiaľ nebude uvedené inak!).
Nevypracovanie domácej úlohy na min. 75 % znamená odčítanie jedného bodu, z bodov získaných cez semester ku skúške.
Priebežné kontrolné elektronické testy TE1 a TE2 ku skúške sa píšu dva počas semestra (ak študent navštevuje Seminár z fyziky) alebo sa píše jeden celkový elektronický test TEC v zápočtovom týždni (rovnaký test slúži aj ako opravný test pre študentov, ktorý si chcú opraviť počet bodov z TE1 a TE2, získaný počas semestra).
Známka zo Seminárov sa získava podľa percentuálnej úspešnosti získaných bodov z vypracovaných domácich úloh.

Vstupný klúč Vám bol zaslaný na začiatku semestra do AIS.