Kurz je určený pre študentov 1. ročníka programu CHEMAT4 a ostatných štvorročných odborov v rámci Bc štúdia k prezentácii prednášok a cvičení.Tento kurz je určený pre študentov predmetu Chemickoinžinierske výpočty pre technológov

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka programu CHEMAT4 k prezentácii prednášok a cvičení.

Kurz je určený pre predmet Aplikovaná termodynamika inžinierskeho štúdia I-CHTI a I-TOZP

Predmet má za cieľ oboznámiť a naučiť študentov prehľad o klasických silikátových technológiách
a ich zušľachtení v oblasti moderných materiálov využívaných v pokročilých technických a medicínskych aplikáciách. Pojednávanie o klasických technológiách výroby keramických materiálov, skla a hydraulických spojív je rozšírené o nové trendy a možnosti v uvedených technologických oblastiach, ako vývoj funkcionalizovaných, špeciálnych a biokompatibilných materiálov. Študenti získajú poznatky o moderných typoch anorganických materiálov, s vylepšenými vlastnosťami a lepšou životnosťou, a možnostiach ich praktického využívania napr. v kozmických a biomedicínskych aplikáciách. Okrem toho predmet pomôže študentom lepšie chápať požiadavky na vlastnosti materiálov, o ktorých bude pojednávané neskôr, v špecializovaných predmetoch požadovaných v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.

This course is designated for foreign students in a first degree.

Tento kurz je k predmetu Anorganická technológia II pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Manažérstvo chemických a potravinárskych technológii.

Prezentácie z prednášok, príklady na seminárne cvičenia