Environmentral Engineering_20_WS

Hlavným cieľom tohto predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými inžinierskymi prístupmi k ochrane vody, pôdy a ovzdušia. Ďalším zámerom je oboznámiť s integrovaným prístupom k ochrane vôd v súlade s Rámcovou smernicou o vodách (2000/60/EHS). V rámci výpočtového laboratória budú riešené semestrálne projekty zamerané na modelovanie biologických procesov čistenia odpadových vôd, integrovaný prístup k modelovaniu komunálnych systémov odpadových vôd, na ochrane kvality povrchových a podzemných vôd, sanáciu pôdy, zemín a podzemnej vody.


Zámerom i náplňou tohto predmetu je prehĺbenie teoretických poznatkov a skúsenosti v oblasti matematického modelovania a simulovania procesov ocrany zložiek životného prostredia s dôrazom na biologické procesy čistenia odpadových vôd.

Predmet prehlbuje poznatky o znečistení podzemných vôd, príčinách, transporte a procesoch transformovania znečistenia v podzemných vodách. Oboznamuje s procesmi a spôsobmi bioremediácie, možnosťami, požiadavkami a ovplyvňujúcimi faktormi. V náväznosti na transportné a transformačné procesy definuje a opisuje postupy a technológie sanácie podzemných vôd a pôdy.

Zámerom i náplňou tohto predmetu je prezentovať zameranie DP, základné teoretické aspekty, opis modelových ariadení, analytické metódy sledovania procesov, spracovanie výsledkov a priebežná prezentácia výsledkov DP.

Zámerom i náplňou tohto predmetu je prehĺbenie teoretických poznatkov a skúsenosti v oblasti matematického modelovania a simulovania procesov ocrany zložiek životného prostredia s dôrazom na biologické procesy čistenia odpadových vôd.