Zámerom i náplňou tohto predmetu je prehĺbenie teoretických poznatkov a skúsenosti v oblasti matematického modelovania a simulovania procesov ochrany zložiek životného prostredia s dôrazom na biologické procesy čistenia odpadových vôd. Kurz je určený pre doktorandov.


Prezentácie, návrhy a návody laboratórnych cvičení, odkazy k (bio)elektrochemickým stránkam, pokyny ku skúške

Kinematika,Energia a hybnosť,ZLožený pohyb,Hookov zákon,Bernoulliho rovnica

Študent získa poznatky o spôsobe riadenia výrobného podniku v chemickom priemysle. Spozná vzťahy v dodávateľskom reťazci s cieľom optimalizovať koordináciu jednotlivých zložiek reťazca. Optimalizácia činnosti podniku sa demonštruje pomocou z reálnych vstupov a výstupov. Pri riešení problémov je postavený na dosiahnutie maximálneho zisku. Predmet poskytuje pohľad na vzťah technológie, ekonomiky a ekológie v dodávateľskom reťazci výrobného podniku.

Numerické metódy pri riešení inžinierskych problémov pomocou software Matlab.

Základy fuzzy systémov

V tomto kurze sa nachádzajú cvičenia k prednáškam pre jednotlivé predmety KF SvF STUv BA.

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Kurz pre učiteľov - Programovací jazyk Baltík pre začiatočníkov
základy ekológie a environmentálnej výchovy


kurz trvajuci 7 týždňov ukončený záverečným testom