Úvod do problematiky indentifikácie sústav,

Úvod do problematiky adaptívneho riadenia, základné metódy a postupy návrhu adaptívnych a samosanastavujúcich regulátorov.